د قانون نوم دلته ولیکی
شمیرهد تقنینی سند عنواند خپریدو نیتهگنهحالتکتنیدانلود
1د رسمی جریدی قانون ١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
2پادشاهی اعلان١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
3د تجارتی محاکمو د اصول قانون له ۱ مادی نه تر ۲۲١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
4د افغانستان د پاچائی او د اتحادی المان د جمهوری حکومت ترمنځ د اقتصادی او تخنیکی همکاری د موافقی لیک١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
5په قضائی مامورینو باندی د شکایتونو او دعاوو تحقیق د کومیتی د تشکیل قانون١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
6لومړی ګام١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
7د وزیرانو د لوړمجلس تصویبونه١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
8قضائی اعلامیه١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
9رسمی اعلامیه١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
10د عدلیه وزارت له خوا اعلام ١٣٤٣/٠١/٠٤۲ملغی 
>>>
د مکملو قوانینو مجموعه ( 4717 )