برای جستجو اسم قانون را اینجا بنوسید
شمارهعنوان سند تقنینیتاریخ نشرشماره مسلسلحالتملاحظاتدانلود
1قانون جريدۀ رسمی ١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
2اعلان پادشاهی١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
3قانون اصول محاکمات تجارتی از ماده ١ الی ٢٢١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
4موافقتنامۀ همكارى اقتصادى و تخنيكى بين حكومت پادشاهى افغانستان و جمهوريت اتحادى المان١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
5قانون تشکیل کمیته تحقیق شکایات و دعاوى علیه مامورین قضائی١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
6نخستین قدم١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
7تصاویب مجلس عالی وزراء١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
8اعلام قضائی١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
9اعلامیۀ رسمی١٣٤٢/١٢/١٦۱ملغی 
10اعلام از طرف وزارت عدلیه ١٣٤٣/٠١/٠٤۲ملغی 
>>>
مجموع مکمل قوانین: ( 4717 )